Przyjęcie do studium odbywa się na podstawie testu psychologicznego (bez wiedzy akademickiej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu do Studium oprócz pozytywnego wyniku rozmowy i testu psychologicznego decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór do Studium odbywa się cyklicznie dwa razy w roku – w semestrze jesiennym i zimowym.

W związku z tym, że duża ilość kandydatów do studium dojeżdża z daleka, dla wygodny zainteresowanych łączymy egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi zajęciami.

Zapisz się do IPS

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

do Szkoły Psychotroniki

Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

do Szkoły Psychotroniki

Warunki przyjęcia:

1. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW
    - wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
    - kserokopii świadectwa/dyplomu ukończenia co najmniej szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
    - czterech podpisanych fotografii,
    - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (np. od lekarza rodzinnego, pierwszego kontaktu),
    - kserokopii dowodu wniesienia opłaty wpisowego oraz opłaty egzaminacyjnej
Komplet powyższych dokumentów należny przesłać na adres:
Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

lub

zostawić w zaklejonej i podpisanej kopercie na recepcji Zespołu Szkół nr 37 pod w/w adresem.

UWAGA! Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie zgłoszeń listami „za potwierdzeniem odbioru”.


2. UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU TESTU PSYCHOLOGICZNEGO I ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Przyjęcie do studium odbywa się na podstawie testu psychologicznego (bez wiedzy akademickiej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

ADRES:
Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

ODDZIAŁY:
WARSZAWA,
POZNAŃ,
KATOWICE,
WROCŁAW,
KRAKÓW,
ŁÓDŹ.

KONTAKT
Email: studium@psychologia.org.pl
TELEFON: 577 950 470

KIERUNKI:
Psychotronika
Biotronika